Regulamin

(I) Definicje

Spanie.Online 

Niniejszy serwis internetowy www.Spanie.Online

Prezentacja obiektu

 Miejsce w serwisie Spanie.Online udostępnione na skończony okres czasu Użytkownikowi, umożliwiające prezentację obiektu noclegowego.

Użytkownik

Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Spanie.Online na podstawie niniejszego regulaminu, w tym osoby zamieszczające Prezentacje obiektu (Dostęp abonencki) oraz osoby posiadające konta osób prywatnych.

Dostęp abonencki

Prawo do wyświetlania Prezentacji obiektu, dostępu do Panelu Klienta oraz wszystkich narzędzi oraz płatnych Produktów reklamowych dostępnych w Panelu Klienta.

Produkty reklamowe

Produkty pozwalające na pozycjonowanie Prezentacji obiektów na listach ofert oraz dodatkowe promowanie obiektów w przeznaczonych do tego miejscach serwisu Spanie.Online.

Regulamin

Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu Spanie.Online


(II) Własność intelektualna

1. Kopiowanie lub powielanie materiałów znajdujących się w serwisie Spanie.Online (ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych) z wyjątkiem przeglądania zawartości serwisu jest zabronione.

2. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia Użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.

3. Użytkownik zamieszczając Prezentację obiektu w serwisie Spanie.Online udziela Pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych potrzebnych do ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści jego Prezentacji obiektu, w tym przede wszystkim elementów graficznych, m.in. takich jak filmy, zdjęcia, wizualizacje plany, ilustracje. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim, który zamierza wykorzystać lub, który już wykorzystał w jakikolwiek sposób część lub całość utworów, jakie stanowią Prezentacja obiektu i jej elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danej Prezentacji obiektu z serwisu Spanie.Online.

4 .Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu Spanie.Online, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spanie.Online

5.Administratorem serwisu Spanie.Online jest firma:

FPHU DAMPOL z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Jasna 11 o numerze NIP: 611-101-97-96 oraz numerze REGON 003295208 zwana dalej administratorem


(III) Korzystanie z serwisu Spanie.Online oraz odpowiedzialność za korzystanie z serwisu Spanie.Online

1. Korzystanie z serwisu Spanie.Online wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.

2. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

a) powstrzymania się od działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznychlub pogorszenia jakości świadczonych przez serwis Spanie.Online usług.

b) korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi serwisu Spanie.Online wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

c) przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniuPrezentacji obiektu.

d) powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji poprzez mechanizmy serwisu Spanie.Online w tym agitacji politycznej lub religijnej

e) powstrzymania się od zamieszczania w serwisie Spanie.Online jakichkolwiek materiałów naruszających Regulamin, obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

f) powstrzymania się od rozsyłania za pomocą mechanizmów serwisu Spanie.Online, w szczególności poprzez wszelkiego rodzaju formularze kontaktowe, spamu lub informacji handlowych.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie Spanie.Online, a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Prezentacji obiektu ze stanem faktycznym.

5. Użytkownik zakładając konto, tworząc Prezentację obiektu oraz zamieszczając materiały w serwisie Spanie.Online jako gość oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów wideo etc.

6. Spanie.Online nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Prezentacji obiektu zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

7. Spanie.Online nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych spowodowaną dostaniem się danych do logowania na konto. Użytkownika w ręce osób trzecich, jeżeli nie nastąpiło to z winy Spanie.Online

8. Spanie.Online nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na koncie Użytkownika lub utratę danych spowodowaną siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hackerskim.

9. Spanie.Online  dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu Spanie.Online, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hackerskim.

10. Spanie.Online zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w celu dokonania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności serwisu Spanie.Online.

11. Spanie.Online ma prawo do usunięcia zamieszczonej Prezentacji obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Innet, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

12. Spanie.Online ma prawo do usunięcia konta osoby prywatnej, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Spanie.Online, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.

13. Spanie.Online nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu i jest jedynie platformą łączącą sprzedających usługi z kupującymi.

Zamieszczane w serwisie Prezentacje obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

14. Spanie.Online oraz Użytkownik i odpowiednio, Spanie.Online oraz odwiedzający serwis Spanie.Online wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Spanie.Online za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie działań prowadzące do jego obejścia.


(IV) Korzystanie z konta obiektu noclegowego (Dostęp Abonencki)

1. Serwis Spanie.Online udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczanie Prezentacji obiektów, które oferują miejsca noclegowe.

2. Stworzenie Prezentacji obiektu w serwisie Spanie.Online równoznaczne jest z założeniem konta Użytkownika. Odpowiednie dane dostępowe do konta są automatycznie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik oświadcza, że podane w procesie rejestracji dane są prawidłowe.

3. Użytkownik może zlecić założenie konta i wykonanie Prezentacji obiektu w serwisie Spanie.Online obsłudze serwisu. Użytkownik otrzyma następnie wgląd do Prezentacji obiektu oraz dane dostępowe do konta. Po uzyskaniu dostępu oraz niezgłoszeniu zastrzeżeń do 3 dni od uzyskania dostępu co do wprowadzonej Prezentacji obiektu Użytkownik staje się właścicielem konta ponosząc od tego momentu wyłączoną odpowiedzialność za Prezentację obiektu.

5. Ten sam obiekt noclegowy nie może być przedmiotem więcej niż jednej Prezentacji obiektuSpanie.Online może usunąć taką zdublowaną Prezentację obiektu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Jeżeli na usuwanym koncie został opłacony Dostęp abonencki, Produkty reklamowe to produkty te zostaną przeniesione na pierwotne konto obiektu noclegowego.

6. Spanie.Online zastrzega sobie prawo do przeniesienia Prezentacji obiektu do prawidłowej kategorii obiektów lub usunięcia Prezentacji obiektu bez podania przyczyny jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu Spanie.Online.

7. Użytkownik zamieszcza, edytuje lub usuwa Prezentację obiektu wyłącznie za pomocą udostępnionych w serwisie Spanie.Online narzędzi i formularzy.

8. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta wraz z Prezentacją obiektu. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia konta i konieczna jest ponowna rejestracja.

9. Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie Użytkownika włącznie z jego usunięciem przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika będą realizowane tak jakby pochodziły od Użytkownika.

10. Spanie.Online nie ma obowiązku dokonywania zmian w Prezentacjach obiektu nie posiadających Dostępu abonenckiegoUżytkownicy są w tym celu wyposażeni w odpowiednie narzędzia w serwisie Spanie.Online mogą dokonywać tych czynności samodzielnie.

11. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdej swojej Prezentacji obiektu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych Spanie.Online ma prawo do wezwania Użytkownika do korekty danych kontaktowych drogą mailową. Jeżeli dane kontaktowe nie zostaną skorygowane w terminie 7 dni od wysłania wezwania Spanie.Online może usunąć taką Prezentację obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub produkty reklamowe.

12. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu Spanie.Online dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Spanie.Online na adres e-mail kontakt@Spanie.Online

13. W Prezentacji obiektu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż Spanie.Online lub usługi lub rzeczy inne niż obiekt noclegowy opisana w Prezentacji obiektu. W szczególności zabronione jest zamieszczanie logotypu firmy zamiast zdjęć obiektu. Spanie.Online może usunąć Prezentację obiektu łamiącą powyższe zasady bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe.

14. Spanie.Online ma prawo dokonać korekty redakcyjnej Prezentacji obiektu dostosowując ją do standardów panujących w serwisie Spanie.Online, w szczególności przypisania Obiektu do prawidłowej miejscowości lub regionu z bazy serwisu, usunięcia informacji reklamowych lub lokalizacyjnych z miejsc do tego nie przeznaczonych (np. z nazwy obiektu).


(IV) Korzystanie z konta osoby prywatnej

1. Serwis Spanie.Online udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczenie swojego profilu osoby prywatnej. Zamieszczenie profilu odbywa się w drodze rejestracji poprzez wypełnienie wszystkich wymagalnych pól, a następnie poprzez aktywację profilu poprzez kliknięcie linku przesłanego z serwisu w wiadomości e-mail.

2. Konto osoby prywatnej oraz korzystanie z serwisu Spanie.Online przez osobę prywatną, w szczególności zamieszczanie materiałów w serwisie, ocenianie i komentowanie oferty Obiektów noclegowych jest bezpłatne.

3. Konto osoby prywatnej może zostać czasowo lub na stałe zablokowane, a także usunięte przez Moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu serwisu Spanie.Online bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

4. Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie osoby prywatnej włącznie z jego usunięciem przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika będą realizowane tak jakby pochodziły od Użytkownika.

5. Użytkownik zamieszczający materiały w serwisie Spanie.Online oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie uprawniające go do korzystania z tych materiałów, oraz że udostępnienie tych materiałów w serwisie nie narusza praw osób trzecich.

6. Użytkownik może oceniać oraz komentować ofertę obiektu noclegowego korzystając z mechanizmów udostępnionych w serwisie Spanie.Online.

7. Niedozwolone jest wielokrotne ocenianie lub komentowanie oferty tego samego obiektu, korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania do wystawiania automatycznych ocen lub komentarzy, ocenianie i komentowanie oferty konkurencyjnych obiektów noclegowych, nagminne wystawianie skrajnych ocen i komentarzy.

8. Wszelkie przypadki co do których powstaną wątpliwości co do rzetelności oceny lub komentarza zostaną poddane ocenie Moderatora i mogą zostać usunięte lub nie będą brane pod uwagę bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

9. Ani Moderator ani Administracja nie mają obowiązku anulowania oddanych głosów lub usuwania komentarzy.

Spanie.Online oraz Moderatorzy serwisu Spanie.Online mają wyłączne prawo do publikacji, moderowania, modyfikacji czy anulowania zamieszczanych ocen oraz komentarzy.


(V) Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez serwis Spanie.Online płatnej usługi w terminie do 3 dni od daty startu jej emisji.

Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@Spanie.Online 

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.


(VI) Polityka prywatności – pliki cookies

1. Serwis internetowy Spanie.Online wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika.

2. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Spanie.Online. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Innet.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu Spanie.Online do preferencji Użytkownikaoraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu Spanie.Online ponownie wpisywać loginu i hasła;

8. W ramach serwisu Spanie.Online stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. W ramach serwisu Spanie.Online stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu Spanie.Online, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu Spanie.Online;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu Spanie.Online;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu Spanie.Online;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym UżytkownikaUżytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

a) MS Internet Explorer 9:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

b) Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c) Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Opera 8.0

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

9.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu Spanie.Online.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Innet reklamodawców oraz partnerów.


(VII) Pozostałe postanowienia

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie, przez Użytkownika serwisu, zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz na ich prezentację w serwisie Spanie.Online.

2. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Spanie.Online. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.

3. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych. Całkowitego usunięcia profilu lub Prezentacji obiektu dokonać może wyłącznie administracja serwisu Spanie.Online na życzenie Użytkownika.

4. W związku z niektórymi zamówionymi usługami Spanie.Online może przekazywać zebrane dane osobowe Użytkowników do innych podmiotów (np. obiektów noclegowych poprzez formularze kontaktowe), jednak Użytkownik samodzielnie decyduje o skorzystaniu z takiej możliwości.

5. Użytkownik serwisu zamieszczający w nim swoje dane teleadresowe mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na przesyłanie na ich elektroniczny adres informacji handlowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. 144, poz.1204).

6. Wyrażenie powyższej zgody może oznaczać przekazanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Spanie.Online czynności w ramach niniejszej usługi.

7. Użytkownik, który zamieścił Prezentację obiektu lub zamieścił materiały takie jak zdjęcia, czy filmy wideo w serwisie Spanie.Online wyraża zgodę na publikację tych materiałów lub ich części na innych podstronach serwisu Spanie.Online, w serwisach partnerskich oraz innych mediach m.in. takich jak prasa, telewizja, radio, Internet, telefony komórkowe, bannery i billboardy. Emisja takich materiałów jest bezpłatna. Ze względów technicznych treść tych materiałów publikowanych w innych mediach może odbiegać od treści zamieszczonej w serwisie Spanie.Online.

8. Spanie.Online nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie Spanie.Online materiałów i Prezentacji obiektu.

9. Użytkownik, który zamieścił Prezentację obiektu w serwisie Spanie.Online wyraża zgodę na publikację tejże Prezentacji obiektu jako ogłoszenia archiwalnego po jej usunięciu z konta użytkownika w celach informacyjno-statystycznych. Prezentacje takie są wyświetlane bez bloku danych kontaktowych. Prezentacje takie są wyraźnie oznaczone jako archiwalne na listach obiektów oraz w szczegółach obiektu. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia oferty archiwalnej poprzez przesłanie stosownej informacji na adres kontakt@Spanie.Online.

10. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez Spanie.Online w dowolnym miejscu na stronie z jego Prezentacją obiektu, w tym wprost w jej treści reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług Spanie.Online lub podmiotów współpracujących z Spanie.Online Elementy te będą zamieszczane tak, aby nie zakłócać układu graficznego Prezentacji obiektu.

11. Spanie.Online zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie daty ostatniej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w serwisie Spanie.Online.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2013 r.

13. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

14. Spanie.Online zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody przez któregokolwiek z Użytkowników.

15. Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi w serwisie Spanie.Online podlegają prawu polskiemu.

16. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu czy też związane z Regulaminem oraz świadczonymi na jego podstawie usługami w serwisie Spanie.Online będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spanie.Online.